sfarimתחום הליטיגציה המסחרית-אזרחית (הופעה בבתי משפט בתחום המסחרי ובתחום האזרחי) הוא אחד מתחומי העיסוק המרכזיים שעליהם מבוססת פעילותו של המשרד. לאורך השנים הופיע עו"ד וינברג בערכאות משפטיות שונות ברחבי הארץ וייצג מגוון רחב של לקוחות בתיקים מגוונים.

בין היתר מייצג עורך הדין וינברג את לקוחותיו בבתי המשפט לעניינים מקומיים, בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי המשפט המחוזיים בשבתם כבתי משפט לעניינים מנהליים וכן בבית המשפט העליון – הן בשבתו כערכאת ערעור והן בשבתו כבג"צ, בבתי הדין לעבודה, בוועדות משמעת, בוועדות ערר שונות ועוד.

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים בתביעות כספיות ונזיקיות מגוונות וכן שותפים, בעלי מניות ודירקטורים בתביעות עסקיות, הן כאשר הם תובעים והן כאשר הם נתבעים. לצד אלה, עוסק משרדנו בייצוג שורה ארוכה של בעלי מקצועות חופשיים בתביעות בגין הפרת הסכמי שכר-טרחה, כמו גם בייצוגם של מזמיני השירותים – תובעים ונתבעים כאחד. כמו כן, עוסק משרדנו בייצוג תובעים ונתבעים בבוררויות עסקיות בפני בוררים ובהליכי אישור או ביטול של פסקי הבוררות בבתי המשפט השונים.

לשיטתנו, תחום הליטיגציה המסחרית-אזרחית הוא אחד התחומים המאתגרים ביותר בעולם המשפט, ולא לחינם מכונה הליטיגציה "מלכת המשפט". עולם הליטיגציה המסחרי-אזרחי מפגיש דיסיפלינות שונות, ומעלה לא פעם דיון בנושאים מרתקים.

ניהול תיק בתחום זה מחייב בדרך כלל מיפוי וניתוח יסודי של כלל הראיות הקיימות בתיק ולא פחות חשוב מכך – הכנת שיעורי בית מוקדמים על הצד שכנגד, על העדים בתיק, וכמובן על פסקי הדין הרלבנטיים שעליהם חתומים השופט או השופטים היושבים בדין. היכרות מעמיקה עם מרכיבים אלו עשויה להגדיל משמעותית את הסיכוי לסיום ההליך המשפטי לשביעות רצונו המלאה של הלקוח. על כן, היערכות מקצועית על ידי עורך הדין בתיק, תוך שימת דגש גם על אופיים ותזמונם של הטיעונים המשפטיים והעובדתיים כאחד, אמורה להוביל למטרה אחת בלבד – סיום התיק כשידו של הלקוח על העליונה, זאת בין במסגרת פסק הדין הסופי, ובין במסגרת הסכם פשרה הנכון לנסיבות התיק.