mapteachלהפרת חוק הגנת הפרטיות הבטים פליליים ואזרחיים כאחד.

משרדנו עוסק באפיק האזרחי בלבד של החוק.

משרדנו מייצג תובעים ונתבעים הן מהסקטור הפרטי והן מהסקטור הציבורי, בתביעות מכוח חוק הגנת הפרטיות.

החוק קובע כי במקרה שבו פרטיותו של אדם נפגעה, הוא יהיה זכאי לקבל עד 50 אלף שקלים ללא הוכחת נזק (כיום – כ-60,000 ש"ח), וסכום כפול – במידה והפגיעה בפרטיות בוצעה בכוונה לפגוע.

כך, למשל, אם מידע חסוי שנוגע אליכם או לפעילותכם העסקית, הופץ לגורמים לא מורשים ו\או שיחה שניהלתם הוקלטה ללא ידיעתכם ובניגוד לחוק, תוכלו לתבוע את המעוולים בגין ההפרה ולקבל פיצוי כספי ואף לקבל סעדים נוספים מכוח החוק.

בה בעת, המחוקק דאג לעגן בספר החוקים מספר הגנות המזכות את מי שלכאורה פגע בפרטיותכם – ומכאן שלפני הגשת התביעה האזרחית חשוב מאוד לעמוד יחד עם עורך הדין שייצג אתכם על נסיבות המקרה, באופן מעמיק ומקיף, וזאת כדי לוודא כי מדובר בתביעה בעלת יסודות איתנים שלא תידחה על ידי בית המשפט.