ovedאין עוררין על כך שזירת דיני העבודה היא אחת הזירות הדינאמיות ביותר בעולם המשפט – בעיקר נוכח כמות החידושים והתקדימים שהיא מייצרת – פועל יוצא של הנסיבות הייחודיות הסובבות כמעט כל תיק דיני עבודה באשר הוא. אשר על כן, בבואכם לבחור עורך דין מייצג בדיני העבודה, חשוב מאוד להקפיד על כך שהמייצג יהיה מעודכן דרך קבע בפסיקות הטריות ביותר של ערכאה ייחודית ונפרדת זו, ושייצג תדיר בבתי הדין לעבודה, שהינם טריבונאלים שיפוטיים לכל דבר ועניין.

לאורך השנים ייצג משרדנו שורה ארוכה של גורמים במכלול רחב של תיקים שעיקרם דיני עבודה.
בין תחומי הפעילות של המשרד, ייצוג מעסיקים ועובדים כאחד במשפט העבודה הפרטי לרבות תביעות של נשים בהריון, נשים לאחר לידה ונשים אשר נמצאות בעיצומם של טיפולי פוריות, תביעות שעניינן אפליית נכים בעבודה, תביעות לתשלום זכויות סוציאליות מכוח חוקים קוגנטיים ועוד. נוסף על כך, משרדנו מייעץ למעסיקים ועובדים כאחד בעריכת הליכי שימוע ובהליכים משמעתיים שונים וכן בתביעות בגין הפרת הסכמי העסקה, סעיפי סודיות, עוולות מסחריות ובבקשות לצווים זמניים וקבועים בבתי הדין לעבודה.

בתביעות העוסקות בדיני עבודה חשוב להקפיד על הערכת סיכויים מוקדמת, וזאת בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח. מטרת ההערכה המוקדמת היא להבין מבעוד מועד האם יש מקום לנהל את ההליך המשפטי עד תומו או שמא לחתור להסדר פשרה מקדים שלא יעיב לאורך זמן על מעמדו המקצועי או החברתי של העובד, או לחלופין שלא יפגע בשמו הטוב של המעסיק, בהתאם למקרה, ולסוג הלקוח המיוצג.